Ana Sayfa Hukuk

Hukuk

Hukuk hakkında ansiklopedik bilgiler, Hukuk bilgilerinin yer aldığı internet veri bankası.

Kadın Doğum Kontrolünde Toplumsal ve Hukuksal Engeller

İlk çağlarda insan sayısının azlığı temel sorun olduğundan genellikle doğurganlık bireye saygınlık kazandırmış, kısırlık da aşağılanmaya yol açmıştır. Buna karşın Konfüçyüs Çin'in kuzey kesiminin kalabalığı karşısında ilk kez optimum...

Federalizm Nedir ? Detaylı Bilgi

Federalizm, birden çok eyaletin ya da başka siyasal birimin, her biri kendi temel siyasal bütünlüğünü koruyarak, tek bir merkez altında birleştiği siyasal örgütlenme biçimi. Federal sistemlerde bu bütünlük temel...
Egemenlik

Egemenlik

Egemenlik, siyaset kuramında, devletin karar alma sürecinde ve düzeni sağlamada tek yönetici ya da otorite olması durumu. Siyaset biliminde ve uluslararası hukukta en tartışmalı konulardan biri olan egemenlik kavramı...
suçluların geri verilmesi

Suçluların Geri Verilmesi

Suçluların geri verilmesi, bir devletin, ülkesine sığınmış sanık ya da hükümlüyü yargılanmak ya da cezasını çekmek üzere, suçu işlediği ülkeye teslim etmesi. Suç işleyenlere karşı toplumların korunması devletler arasında...
Davanın Durdurulması

Suçların içtimaı

Suçların içtimaı, kesin hükümle ayrılamamış birden çok suçun aynı kişi tarafından işlenmiş olması durumu. Fail tek eylemle birkaç suç işlemişse "fikri içtima" söz konusu olur. Bu durumda faile, bu...

Suçlama Sistemi

Suçlama sistemi, hukukta, delilleri toplama ve sunmada kullanılan iki sistemden biri. Öbürü soruşturma sistemidir. Daha çok Angloamerikan gelenek hukukunun geçerli olduğu ülkelerde uygulanan suçlama sisteminde delil ve tanıklar taraflarca...

Güvenoyu

Güvenoyu, bakanlar kurulunun meclise karşı sorumlu olduğu ve ancak meclis desteğiyle görevde kalabildiği parlamenter rejimlerde, meclis desteğinin varlığını belirleme aracı. Her ülkenin anayasasında farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, güverıoyu...

Askeri Suç

Askeri Suç, yalnızca askerler tarafından işlenebilen, Türk Ceza Kanunu ya da başka ceza yasalarınca düzenlenınemiş bulunan ve askeri bir hizmet ya da askeri görevin ihlalini ya da askeri bir...
Askeri Rejim

Askeri Rejim

Askeri Rejim, sivil yönetimin askeri bir darbeyle devrilmesi ve yasama, yargı ve yürütme yetkilerinin askeri bir organ da toplanmasıyla oluşan olağandışı yönetim biçimi. Tarihte değişik koşullarda çeşitli biçimlerde ortaya...
Davanın Durdurulması

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası, icra tetkik merciinde itirazı geçici olarak kaldırılan borçlunun, aleyhine başlamış olan icra takibine devam edilmesini önlemek için genel mahkemelerde açtığı dava. Hukuki niteliği bakımından bir olumsuz...